قوانین و مقررات رزرو

قوانین و مقررات رزرو

چگونگی ابطال درخواست رزرو برای آژانس هاو شرکت های بدون قرارداد و رزروهای شخصی کنسل شدن رزرو می بایست به صورت کتبی اعلام گردد.

1)درخواست ابطال رزرو در کمتر از 48 ساعت مشمول 100%جریمه از کل مبلغ یک شب اتاق های رزرو شده خواهد بود.

2)درخواست ابطال رزرو بین 3 لغایت 5روز مشمول 80%جریمه از کل مبلغ یک شب اتاق های رزرو شده خواهد بود.

3)درخواست ابطال رزرو بین 6 لغایت 10روز مشمول 60%جریمه از کل مبلغ یک شب اتاق های رزرو شده خواهد بود.

4)درخواست ابطال رزرو بین 11 لغایت 14روز مشمول 40%جریمه از کل مبلغ یک شب اتاق های رزرو شده خواهد بود.

5)درخواست ابطال رزرو بین 15 لغایت 19روز مشمول 20%جریمه از کل مبلغ یک شب اتاق های رزرو شده خواهد بود.

6)در صورت عدم تقاضای ابطال رزرو و عدم مراجعه میهمان،معادل یک شب به تعداد و نوع اتاق های درخواست شده NO SHOW(جریمه) منظور خواهد شد.